DANIEL OBAJTEK Wiadomo¶ci

PKN Orlen będzie starał się utrzymywać ceny detaliczne benzyny mimo zmiennych warunków makro - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Prezes PiS już w 2011 r. nie mógł się nachwalić Daniela Obajtka. „Będziemy rządzić Polską jak Obajtek Pcimiem” - mówił wówczas, w kampanii parlamentarnej. Chętnie wykorzystywał ukuty wtedy zwrot „Daniel - Wszystko Mogę - Obajtek”, zestawiając go z „Donald - Nic Nie Mogę - Tusk”. Wójt Pcimia z entuzjazmem brał udział w kampanijnej grze (by wspomnieć przywiezienie na konferencję Jarosława Kaczyńskiego folii dla producenta papryki, który skarżył się premierowi Tuskowi, czy malowanie z Beatą Szydło ścian w pcimskiej szkole, w koszulkach z napisem „damy radę”).
W¶ród sukcesów Daniela Obajtka podkre¶liæ nale¿y podjêcie wyzwania w zakresie rozwi±zania istotnego dla ca³ego polskiego sektora energetycznego problemu tzw. umów d³ugoterminowych w zakresie zielonych certyfikatów. Drawback ten liczony w miliardach z³otych ma istotne znaczenie dla ca³ego sektora. Energa SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, po³¿y³a znaczny nacisk na realizacjê zadañ wpisuj±cych siê w Strategiê na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Goœciem Andrzeja Steca podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy by³ Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Daniel Obajtek zastąpi Jacka Kurskiego na stanowisku prezesa TVP? Jak donosi Gazeta Wyborcza, politycy PiS obwiniają Kurskiego za słaby wynik w wyborach samorządowych 2018. Za go³± pensyjkê tylko g³upek pracuje i by³y wójt Pcimia Obajtek, który w ci±gu 2 lat dosta³ ju¿ trzecie wysokie stanowisko, tym razem w Orlenie.
Była niedziela. „Prezes” wiedział, gdzie Obajtek pracuje, ale nie znał jego adresu domowego. Dlatego po przyjeździe na miejsce egzekutorzy weszli do sklepu spożywczego Wiesława Klimasa i zapytali, gdzie jest dom Obajtka. Klimas powiedział im, gdzie mają jechać, i natychmiast do Obajtka zatelefonował, mówiąc, że jacyś „dwaj łysole” niego pytali i za chwilę u niego będą.
Daniel Obajtek , obecny prezes PKN Orlen, chwali się, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Może i nie ma, ale w końcu trzeba za nie zapłacić rachunek. Skarb Państwa wypłacił już 2 mln zł odpraw i odszkodowań pracownikom, których Obajtek bezprawnie wyrzucił z pracy. Prezes Daniel Obajtek jest jednym z pomysłodawców nowego prawa, które zyskało miano ”Lex Energa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *